Wasterecovery - en sida om avfallshantering & återvinning

Avfallshantering och återvinning för en bättre miljö

Avfallshantering

Mycket av det avfall som skapas varje år kan användas för exempelvis uppvärmning. En del av materialet kan bearbetas för att återanvändas vid skapandet av nya produkter. Vissa avfall går varken att återanvända eller att elda upp som exempelvis batterier och kemikalier vilket i stället får lagras på ett säkert sätt på avsedda platser.

Sopsortering

Idag är de svenska hushållen mån om att hantera sitt avfall på ett bra sätt. Därför så är det en majoritet av svenskarna som sopsorterar sitt avfall. Det innebär att glas, tidningar, batterier, plast och annat avfall slängs på olika förvaringsplatser. Återvinningsstationerna tar också emot mycket av hushållens avfall.

Återanvändning

En stor del av det avfall som kommer från hushåll och företag kan återanvändas för att exempelvis producera nya produkter. En del avfall kan också bearbetas för att kunna användas inom andra områden. Exempel på avfall som kan återanvändas är bland annat plast, gummi, elektriska komponenter, glasflaskor, möbler och kläder.

Både hushåll och företag skapar stora mängder avfall varje år som kan skada miljön, djurliv och människor om det inte tas om hand på rätt sätt. Därför finns det ett flertal återvinningscentraler runt om i Sverige som tar hand om alla typer av avfall så att det inte hamnar ute i naturen. Bland annat finns det avsedda avlämningsplatser för återvinning av glas, återvinning av papper, batterier och en del annat avfall.

För företag finns det ofta flera olika typer av farligt avfall som om det inte tas hand på rätt sätt kan skada natur, sjöar, djurliv och även människor. Det kan vara kemiskt avfall, batterier, gifter eller restavfall från fabriker. Att hantera avfall korrekt är lagstadgat och det är förenat med både böter och fängelse om man inte hanterar farligt avfall enligt de lagar och regler som finns.

Mycket av det avfall som uppstår varje år kan återvinnas. Det innebär att avfallet kan processeras så att det kan användas som råvaror i samband med att man skapar nya varor eller produkter. Vissa typer av avfall kan återanvändas som bränsle för uppvärmning eller för att skapa biobränsle.

Blogg